Училищен правилник

А. Права на учениците

Ученикът има право:

 1. Да участва по собствен избор в организираните в училището извънкласни форми на дейност.
 2. Да получава от училището информация за въпросите, свързани с неговото обучение.
 3. Да бъде защитен от училището и Асоциацията при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.
 4. Да ползва предоставените безплатно учебници и учебни помагала.
 5. Да бъде поощряван с морални награди за високи резултати в учебната си дейност.

Б. Ученикът е длъжен:

 1. Да спазва вътрешно-училищния ред.
 2. Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях.
 3. Преди започването на часа да заеме мястото си в класната стая и да се подготви за учебния час, като постави на училищната банка учебниците и тетрадките.
 4. Да посещава редовно учебните занятия, а при отсъствие да предупреди учителя.
 5. Да опазва училищното имущество, личните си вещи и тези на съучениците си. При повреди щетите да се възстановяват от виновните /унищожен, повреден или изгубен учебник се купува от ученика/.
 6. Да поддържа добра хигиена в двора, коридорите, класната стая, да пази чистота на работното място.
 7. Да бъде коректен и толерантен към учениците и учителите.

В. Ученикът няма право:

 1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.
 2. Да носи в училище ненужни вещи, които не се изискват в учебните занятия.
 3. Да говори по време на час по мобилен телефон, да играе на електронни игри.
 4. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учениците и учителите.
 5. Да преписва и да позволява друг да преписва при писмени изпитвания, да подсказва и да приема подсказвания.
 6. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.