Училищен правилник

за вътрешния ред в училище „Христо Ботев” при Европейска асоциация „Кирил и Методий”, Страсбург, приет на 20 май 2015 г.

А. Права на учениците

Ученикът има право:

 

1. Да участва по собствен избор в организираните в училището извънкласни форми на дейност.

2. Да получава от училището информация за въпросите, свързани с неговото обучение.

3. Да бъде защитен от училището и Асоциацията при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.

4. Да ползва предоставените безплатно учебници и учебни помагала.

5. Да бъде поощряван с морални награди за високи резултати в учебната си дейност.Б. Ученикът е длъжен:

 

1. Да спазва вътрешно-училищния ред.

2. Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях.

3. Преди започването на часа да заеме мястото си в класната стая и да се подготви за учебния час, като постави на училищната банка учебниците и тетрадките.

4. Да посещава редовно учебните занятия, а при отсъствие да предупреди учителя.

5. Да опазва училищното имущество, личните си вещи и тези на съучениците си. При повреди щетите да се възстановяват от виновните /унищожен, повреден или изгубен учебник се купува от ученика/.

6. Да поддържа добра хигиена в двора, коридорите, класната стая, да пази чистота на работното място.

7. Да бъде коректен и толерантен към учениците и учителите.В. Ученикът няма право:

 

1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

2. Да носи в училище ненужни вещи, които не се изискват в учебните занятия.

3. Да говори по време на час по мобилен телефон, да играе на електронни игри.

4. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учениците и учителите.

5. Да преписва и да позволява друг да преписва при писмени изпитвания, да подсказва и да приема подсказвания.

6. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.